Hács története

Író - szerkesztő: Kubik György

Hács község alapító levele.

(szó szerinti fordítás németről)

 

Szegődményes egyesség a Lengyel-Tóthi urasághoz tartozó Hács pusztán fölvett 30 szegődményes segédmunkással.

 

1.   Hács pusztán minden munkás kap egy hold és 1000 négyszögöl házhelyet és kertet, ahová tartozik házát fölépíteni, melyhez szükséges faanyagot az erdőirtásból kapja.

2.   Életfenntartásra ugyancsak minden munkás kap 1 hold, 1000 négyszögöl úrbéri földet.

3.   Minden munkás belépésekor kap az uradalomból 1 hold erdőt kimérve, melyet köteles kiirtani. Ezt azután hat évig használhatja. Ha az uraság azt kívánja, úgy ismételten tartozik a munkás 1 hold erdőt kiirtani és azt is mindig 6 éven át használhatja, és így tovább…

4.   Minden munkásnak meg van engedve, hogy egy szarvasmarhát tarthasson, és azt urasági szegődményes legelőre hajthassa. Ezenkívül 2 disznót is tarthat és azokat makkoltathatja. Ha pedig az uraság hozzájárulásával ennél több állatot tart, úgy ezért külön-külön tartozik az urasági előírás szerint szolgálni.

5.   Mindegyik munkás a háza közelében 1000 négyszögöles 1 hold erdőt kap szőlő részére. Erről, valamint a többi irtásról származó fa felől a munkás szabadon rendelkezik. Részben építésre használhatja, részben pedig el is adhatja, mint sajátját.

6.   A munkás köteles a szőlő részére adott 1 holdat 3 év alatt kiirtani és jó szőlővesszővel beültetni és erről 3 éven át nem tartozik semmit sem szolgáltatni. A szőlőbe semmi más gyümölcsfát, csak őszibarackot szabad ültetnie. A következő három éven át köteles a munkás a termésnek 1/5-ét a Lengyel-Tothi uradalom pincészetébe beszállítani. Egyébként tartozik mindenben a Lengyel-Tothi uradalmi szőlészet előírásait betartani, különben nem használhatja a szőlőjét és a szőlő az uradalomé lesz.

7.   Amennyiben az irtások után is még szüksége lenne a munkásnak saját használatra tűzifára, úgy az uraság 8, két lovas kocsival szél által letört és raktári fát bocsát évenként rendelkezésére az erdőből.

8.   Ha a munkás szántó létesítésére vállalna irtást, úgy azt neki kimérik, a fa megmarad neki saját tulajdonául, az irtást használhatja 3 évig, éspedig az első két évben kukoricát és krumplit termelhet. A harmadik évben téli búzát tartozik termelni rajta.. A harmadik év leteltével tartozik a földet tuskóktól megtisztítva az uradalomnak átadni. Ha a munkás uradalmi földet részből akar vállalni, úgy az uraság az itteni körülményeknek és szokásoknak megfelelően át fog adni neki.

9.   A fenti szegődmények, adományok ellenében tartozik a munkás az uradalomnak évenként 36 napon szolgálni, mégpedig az uradalom rendelkezése szerint. Továbbá tartozik az uradalom terményeit a magas vármegye feltételei szerint betakarítani és kicsépelni. Idegen uradalomhoz pedig nem mehet dolgozni a saját uraságának az engedélye nélkül. Szentgyörgynaptól  Szentmihálynapig a férfimunkás kap naponkint 10 krajcár szegődménybért, vagy 25 krajcárt beváltási jegyben. Szentmihálynaptól Szentgyörgynapig napi 8 krajcárt, vagy 20 krajcárt beváltási jegyben. Feleség és gyerekek naponként lesznek fizetve.

10. Mivel a munkás saját maga tartozik házát fölépíteni, ezért az ingyenes szolgáltatási kötelezettség alól 3 éven át az évi 36 napi munka alól fel lesz mentve. A 3 év alatt részben végzi a termények betakarítását és cséplését.

11. A lakásokat az uradalmi tervek szerint kell építeni éspedig az utcában egy sorban, úgy, hogy a ház mögött legyen a házikert és ezek mögött a szőlők. Jó ivóvízről, épített kutakról az uradalom fog gondoskodni. Az ehhez szükséges munkaerőt a munkások ingyen tartoznak szolgáltatni.

12. Amennyiben előfordulna, hogy egy munkás a 10. pontban  említett 3 év letelte előtt eltávoznék, az ilyen munkás köteles a csupán állandó és jó munkásnak biztosított szolgáltatási kedvezmények értékét az uradalomnak megtéríteni.

13.  Az uraság tudtával és beleegyezésével a lakás átadható egy másik jó és jámbor cséplőmunkásnak. Minthogy az építkezés teljesen nemesi szabadbirtokon történt, mely birtok a fennálló törvények szerint nemesi birtok marad és semminéven nevezendő más törvény alá nem esik. Az uraság ezért ünnepélyesen kijelenti, hogy soha nem fogja megengedni, hogy a munkások jelen szerződésben foglalt kötelezettségeken felül bárminéven nevezendő kötelezettségekkel megterheltessenek. Az ilyen lakást az uradalom törvényes becslés alapján át is vehet, de az értéke nem haladhatja meg a 100 frt-ot.

14. Az uradalom megengedi a munkásoknak, hogy méheket tartsanak, de kötelesek minden ötödik rajt az uraságnak beszolgáltatni.

15. A magas uraság a tanítónak ugyancsak átad házhelyre 1000 négyszögöl, 1 holdat és a tanítónak megadja ugyanazokat a kedvezményeket, melyeket a többi munkás élvez. Ennek ellenében kötelesek a munkások az uradalomnak 5 napot ingyen szolgálni. 1000 négyszögöl szőlőt is kap a tanító, mely után a többihez hasonlóan ugyancsak köteles 1/5-öt beszolgáltatni. A tanítót kötelezi a szerződésben felsorolt többi pont is, kivéve azokat, amelyekben az uradalom neki kedvezményeket biztosít.

Temetőül engedélyez az uradalom 1 hold földet, de csak a szegődményesek részére.

Ez az okirat két azonos példányban készült. Egy példány a munkások, egy az uraság részére. A munkásoké az uradalmi irodában lesz letétbe helyezve. A szerződést tartoznak mind a munkások, mind az uraság aláírni.

 

Lengyel-Tothi, 1828. december 1.

 

Az uraság a munkások sürgős kérésére hozzájárul, hogy 30 hold erdőirtás, ahogyan nekik ki lett mérve a szerződés egész tartama alatt illesse őket. Ennek ellenében kötelezik magukat a munkások, hogy az uradalom kimérése alapján másik 30 hold erdőt fognak kiirtani és ennek fája a munkásokat illeti.

 

 

A munkások aláírásai                                      Több olvashatatlan aláírás

ill. kézjegyei                                                     köztük Terézia Inkey

 

Alul báró Inkey aláírása áll, hogy a szerződés az uradalmi irodában letétbe helyezett példánnyal megegyezik.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 69
Tegnapi: 78
Heti: 147
Havi: 2 862
Össz.: 1 217 233

Látogatottság növelés
Oldal: Hács község alapító levele. Szegődményes szerződés, 1828.
Hács története - © 2008 - 2024 - hacstortenete.hupont.hu

A HuPont.hu weblapszerkesztő. A honlapkészítés nem jelent akadályt: Honlapkészítés

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »